Hall of fame

Aayush Sable

IIT Roorkee

CAT 2018 -99.41%ile Final admission: IIM Indore

Sourabh Suryavanshi

Hamidia College

CAT 2018- 93.59%ile Final Admission - IIM Ranchi

Edwin Thomas

LNCT

CMAT 2019- 99.77%ile; XAT 2019- 97.7%ile Final Admission : NMIMS, Mumbai

Bhavna Darwai

SAM Girls College

CMAT 2019 - 95.14%ile Final selection: NIBM Pune

GAGAN OBEROI

CAT 2015- 99.86 %ile; XAT 2016- 99.56 %ile

Calls converted- IIM-A, IIM-B, IIM-C, IIM-L, IIM-Sh, FMS Delhi, XLRI Jamshedpur; student @ IIM- Ahmedabad

JITENDRA A. SINGH

(IHM, Bhopal)

Converted IIM-L, IIM-Sh, IIM- K & 9 more IIMs; student @ IIM Lucknow

Samarth Amarnani

(BSSS)

IIM Shillong, KJ Somaiya

Abinav S.Ram

(JICM)

XIIM-B,KJ Somaiya

Himanshi Motwani

(IEHE)

KJ Somaiya,SIIB,IBS-H'bd

Kaustubh Shrivastava

(LNCT)

NICMAR-Pune

Sakshi Baudh

(IEHE)

SCMHRD(Wl)SIIB,SCIT

YASHVARDHAN VASANIYA

(JICM, Bhopal) CMAT 2016- 99.10%ile; SNAP 2015-98.4 %ile

Calls converted - NIRMA, SIIB, Great Lakes; student @ NIRMA, Ahmedabad